درب سکوت نزدیک تر

پیشرو چین است درب بالای جامب نزدیکتر ، درب اتوماتیک نزدیکتر بازار محصول