درب های سنگین تر درب

پیشرو چین است درب خارجی نزدیکتر ، درب مربع نزدیکتر بازار محصول