درب های بالای سر

پیشرو چین است درب کنترل شده نزدیکتر ، درب اتوماتیک سنگین تر نزدیک تر بازار محصول