درب صنعتی

پیشرو چین است درب عقب تر ، درب بسته نرم ، نزدیک تر بازار محصول