درب بسته تر

پیشرو چین است درهای بسته نزدیک دربهای خاموش بازار محصول