تأخیر بسته شدن درب

پیشرو چین است درب آلومینیوم نزدیکتر ، درب درجه تجاری نزدیکتر است بازار محصول